fyqt.net
当前位置:首页 >> log2(3)=A,那么log29%2log26 >>

log2(3)=A,那么log29%2log26

设所有等式的值为t 所以a=2^(t-2) b=3^(t-3) a+b=6^t 所以1/a+1/b=(a+b)/ab=6^t/[2^(t-2)*3^(t-3)]=6^t/[(2^t)/4*(3^t)/27]=108

太搞了吧,对数的底呢?看题型应该是以10为底的。下面就按以10为底的修改后解题如下。 解: lg150 = lg(300/2) = lg3 + lg100 - lg2 = b + 2 - a 。

log38-2log36=3log32-2(log32+1)=log32-2,∵a=log32,∴log32-2=a-2.即log38-2log36=a-2.故答案为:a-2.

你的约分不对,真数是不能直接约分的

a=log(1/2) =log(1/2) /log(1/3) =log2 b=log(2/3) = log (2/3) /log(1/2) = (1- log2)/log2 =-1+ 1/log2 c= log (4/3) =-1+ log4 =-1+ 2log2 c- a = -1+ log2 a> c log 2 >0.5 c-b =2log2 - 1/log2 >0 => c>b ie a>c>b

解: a=log1/3[2]=-log3[2]>-log3[3]=-1,且ab

由 log2[log3(log4x)]=0 可得,log3(log4x)=1,log4x=3,故x=43=64.由 log3[log4(log2y)]=0 可得 log4(log2y)=1,log2y=4,y=24=16.由log4[log2(log3z)]=0可得log2log3z=1,log3z=2,z=32=9,故 x+y+z=64+16+9=89,故选C.

由题意可知:a=log 3 2∈(0,1),b=log 5 2∈(0,1),c=log 2 3>1,所以a=log 3 2,b=log 5 2= lo g 3 2 lo g 3 5 <lo g 3 2 ,所以c>a>b,故选D.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com